Construction “Okskaya” – “Stakhanovskaya” – “Nizhegorodskaya” section of Nekrasovskaya Moscow Subway line

The SK MOST Group of Companies